Wetten en Regels

Sinds de invoering van de Telecommunicatiewet in mei 2004 is het verzenden van bulk e-mail aan nieuwe regels gebonden. Het versturen van spam naar consumenten is, in of vanuit Nederland, niet toegestaan.
‘Spam’ zijn ongevraagde berichten via e-mail, via uw mobiele telefoon (SMS of MMS) of fax. Dit kunnen zowel reclameboodschappen als berichten met een charitatief of ideëel karakter zijn. Ook het opbellen van consumenten met een automatische boodschap door middel van een zogeheten ‘belautomaat’ valt onder spam.

Waar moet een e-mailcampagne minimaal aan voldoen?
Een paar vuistregels:
• Particuliere abonnees hebben u vooraf toestemming gegeven voor de verzending of deze abonnees hebben een bestaande klantrelatie met uw opdrachtgever;
• Het e-mailbericht bevat de werkelijke identiteit van degene namens wie de e-mail is verzonden;
• Het e-mailbericht bevat een geldig postadres of e-mailadres waar ontvangers een verzoek toe kunnen richten om dergelijke berichten niet meer te ontvangen.

24Mailer voldoet aan alle deze eisen met betrekking tot de telecommunicatiewet !
• Uw adressenbestand wordt opgebouwd door een actieve aanvraag van een abonnee. 24Mailer zorgt automatisch voor een perfecte aan- en afmeldprocedure. Tevens kunnen e-mail adressen worden verzameld door actieve of automatische aanmeldingen na transacties. Ook uw bestaande systemen of bestanden kunnen worden gekoppeld.
• Het adres van de afzender is gekoppeld aan de informatie en resultaten van de mailing. De campagne heeft dus altijd uw eigen adres als afzender.
• In alle uitgaande communicatie is altijd een directe link te vinden waardoor ontvangers zich door middel van 1 klik af kunnen melden.

Artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet

1. Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede lid.

2. Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing.

3. Bij het gebruik van elektronische berichten voor de in het eerste lid genoemde doeleinden dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, en
b. een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.

4. Het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is toegestaan, tenzij de desbetreffende abonnee te kennen heeft gegeven dat hij communicatie waarbij van deze middelen gebruik wordt gemaakt, niet wenst te ontvangen en indien de abonnee bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Aan de abonnee worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht van voorzieningen waarmee wordt voorkomen dat hem een ongevraagde communicatie wordt overgebracht.